Certifikáty

ISO 9001
ISO 14001

Naše společnost GASTRO PRODUCTION s.r.o. má zavedený systém řízení managementu kvality a environmentu. Jsme držiteli certifikátů kvality ČSN EN ISO 9001 a environmentu ČSN EN ISO 14001. Pravidelně každé 3 roky absolvujeme recertifikační audit.

Integrovaná politika kvality a environmentu společnosti GASTRO PRODUCTION s.r.o.

Systém managementu kvality a systém environmentálního managementu tvoří integrovaný systém řízení společnosti. Zavedením integrovaného systému sledujeme systematické a trvalé zlepšování systému řízení kvality práce, ochrany životního prostředí při každodenní činnosti společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

K naplnění těchto cílů vyhlašuje vedení společnosti následující integrovanou politiku:

 • Naší snahou je zajišťovat činnosti vždy v souladu s požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.
 • Cílem všech našich činností je vždy plné uspokojení zákazníka, ochrany ŽP a bezpečnosti práce.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance a subdodavatele je zárukou úspěchu společnosti.
 • Na základě pravidelného hodnocení stavu zavedených systémů stanovovat vhodná opatření k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení.
 • Usilovat o prevenci znečišťování životního prostředí a snižování zátěže na životní prostředí.
 • Při všech činnostech souvisejících s realizací služeb poskytovaných společností, plnit platné legislativní předpisy z hlediska kvality služeb, přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a uplatňovat postupy šetrné z hlediska životního prostředí a z hlediska energetické náročnosti.
 • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti kvality a ochrany životního prostředí a tyto povinnosti přenášet na všechny subdodavatele.
 • Podporovat vzájemnou komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli s cílem zlepšování kvality poskytovaných produktů. Komunikovat a spolupracovat s veřejnoprávními a správními orgány a dalšími zainteresovanými stranami v záležitostech týkajících se problematiky životního prostředí.
 • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a uplatňovat postupy šetrné z hlediska životního prostředí a z hlediska energetické náročnosti.
 • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
 • Zavést a důsledně uplatňovat účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamovat zaměstnance své i zaměstnance subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižovat, případně zcela eliminovat.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém řízení a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Integrované politiky.

 

Certifikát kvality: ČSN EN ISO 9001

iso_9001_certifikat_kvality_Gastro_Production

 

Certifikát environmentu: ČSN EN ISO 14001

iso_14001_certifikat_environmentu_Gastro_Production