Obchodní podmínky

Obsah

1. Úvodní ustanovení

2. Informace o zboží a cenách

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4. Zákaznický účet

5. Platební podmínky a dodání zboží

6. Odstoupení od smlouvy

7. Práva z vadného plnění

7.13. Postup reklamace pro fyzické nepodnikající osoby

7.14. Postup reklamace pro podnikatele či státní instituce / organizace

8. Doručování

9. UJEDNÁNÍ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

9.1. Kdo je správcem osobních údajů?

9.2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

9.3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

9.4. Jak byly osobní údaje získány?

9.5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

9.6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

9.7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

9.8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

9.9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

9.10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

9.11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

10. Vyšší moc

11. Mimosoudní řešení sporů

12. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují vztahy mezi smluvními stranami a to mezi společností na straně první

GASTRO PRODUCTION s.r.o.

IČ: 005 14 161
DIČ: CZ00514161
se sídlem: Zemědělská 500, 373 81 Kamenný Újezd, Česká republika
zapsané u Krajského soudu, oddíl C, vložka 19

Kontaktní údaje:

e-mail: podpora@gastro.cz
tel. č.: +420 387 998 497
internetový obchod: www.eshop-gastro.cz

jako prodávajícím (dále taky „prodávající“)

a kupujícím na straně druhé.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.eshop-gastro.cz (dále je „internetový obchod“).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.5. Výslovná ujednání smluvních stran v kupní smlouvě odchylná od obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Platí pro kupující, kterými jsou zejména podnikatelé, jak je tento pojem definován v ust. § 420 zák. č. Sb. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, státní orgány a územně samosprávné orgány.

2. Informace o zboží a cenách

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu www.eshop-gastro.cz. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2.3. V internetovém obchodě www.eshop-gastro.cz jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.5. Je-li smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly (atesty) a nedodá-li je prodávající spolu se zbožím, dodá je pokud možno co nejdříve na elektronickou adresu uvedenou kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
 • e-mailovou objednávkou na kontaktním e-mailu podpora@gastro.cz,
 • telefonicky na tel. č. +420 770 195 112. V případě telefonické objednávky, bude po zákazníkovi vyžadován kontaktní e-mail pro zaslání shrnutí k následnému odsouhlasení zákazníkem. Objednávka musí být odsouhlasena zákazníkem před odesláním zboží na jeho kontaktní adresu.

3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů (GDPR).

3.5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení prodávajícího o přijetí návrhu kupujícího je doručeno kupujícímu, a to nejčastěji prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Náklady vzniklé smluvním stranám při uzavírání kupní smlouvy si nese každá strana ze svého. Prodávající se okamžikem uzavření kupní smlouvy zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.6. Pokud dojde k jiným dohodám mezi prodávajícím a zákazníkem, který uvedl u své objednávky IČO (podnikatelem) - prodávající si současně vyhrazuje vlastnické právo k věci do doby úplného zaplacení kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

4. Zákaznický účet

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Platební podmínky a dodání zboží

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2062870107/2600, vedený u Citibank Europe plc, organizační složka
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • dobírkou v hotovosti při předávání zboží - pouze do výše 50.000,- Kč bez DPH na výrobky, které jsou skladem,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Po předchozí dohodě s prodávajícím je v případě platby v hotovosti kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu za výrobky, pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Záloha je vyžadována po kupujícím v případě, že kupující požaduje vyrobení či přizpůsobení výrobku, kde jsou pozměněny technické parametry (rozměry, hmotnost, materiál) a je mu zaslána cenová nabídka, která je následně kupujícím a prodávajícím odsouhlasena. Tato záloha je ve výši 100% z ceny výrobku. Kupující je povinen takovýto výrobek převzít v případě, že splňuje požadované vlastnosti, které byly předem odsouhlaseny.

5.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

5.9. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího: Zemědělská 500, 373 81 Kamenný Újezd 

5.10. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.13. Kupující je povinen zabezpečit přístup k místu doručení přepravcem. V případě, že je nutné k místu doručení zajištění určitých zvláštních, zákonných, dopravních či jiných podmínek, která by bránila doručení na konkrétní adresu kupujícího, je kupující povinen u příslušných úřadů zabezpečit. Dopravci musí být umožněno: průjezd, stání nezbytné pro vykládku a vykládka v souladu s těmito a podmínkami. V případě, že jsou určitá omezení pro doručení na kontaktní adresu a nelze obstarat výjimku u příslušného úřadu pro přepravce, je kupující povinen o tomto informovat v poznámce pro kupujícího před potvrzením objednávky prodávajícím. V tomto případě může být cena dopravy přizpůsobena těmto požadavkům.

5.14. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.15. Pokud dojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím k přepravě zboží zaměstnancem společnosti GASTRO PRODUCTION s.r.o., je kupující povinen zajistit vykládku z (nákladního) vozu v místě doručení. O tomto požadavku bude kupující telefonicky či e-mailem informován.

5.16. Z výše uvedeného bodu 5.15. je kupující povinen překontrolovat zboží před vykládkou. Pokud shledá kupující, že je zboží před vykládkou v dohodnuté kvalitě, dojde k vykládce. V případě, že má kupující jakékoliv pochybnosti, sepíše je se zaměstnancem GASTRO PRODUCTION s.r.o. na místě před vykládkou. Za prokazatelně poškozené zboží, které nebylo uvedeno v soupisu při vykládce, odpovídá kupující.

5.17. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně prodávajícího, nebude odebráno nejpozději deset dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má prodávající právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit.

5.18. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.19. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad může být přiložen i k dodávanému zboží.

5.20. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

6.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6.12. Kupující, který uvedl ve své objednávce IČO (podnikající osoba), platí záruční lhůta 12 měsíců od doby převzetí zboží přepravcem. Kupující nemůže uplatnit 14ti denní lhůtu na vrácení zboží, pokud nedojde s prodávajícím k jiným dohodám.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • opravu zboží,
 • výměnu za nové zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

7.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7.5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

7.10. Volbu způsobu reklamace má prodávající.

7.11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.12. Není-li dohodnuto jinak, kupující ztratí nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží, pokud jej ani do 30 dnů od uznání reklamace nevrátí prodávajícímu ve stavu, v jakém jej obdržel, a to s přihlédnutím k charakteru vady a jejímu následku.

7.13. Postup reklamace pro fyzické nepodnikající osoby

Způsob, jak reklamovat zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců pro spotřebitele:

7.13.1. E-mailovou zprávou na reklamace-eshop@gastro.cz, kde uveďte do předmětu zprávy "Reklamace" a do textu zprávy nám napište vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu (adresa, PSČ, obec), telefonní číslo, o jaký výrobek se jedná (naleznete u konkrétního zakoupeného výrobku), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (požadavek bude prodávajícím uvážen).

Vzor e-mailové zprávy:

Komu: reklamace-eshop@gastro.cz

Předmět: Reklamace + Číslo objednávky / Položka objednávky

Text zprávy

Kontaktní údaje: Jan Novák, Pohodová 1, 370 01 České Budějovice, tel. číslo: 712 112 013

Výrobek: Chladící stůl GNH2100TN

Popis závady: Výrobek nefunguje - nejde spustit. Výrobek jsem dle přiloženého návodu zkontroloval, zda je správně zapojen a následně jsem ho zapnul - bez odezvy. Zkontroloval jsem zástrčku i kabel, zda nejsou poškozeny - nejsou. Elektrická zásuvka je také funkční.

Způsob vyřízení reklamace: Oprava

7.13.2. Přiloženým formulářem pro uplatnění reklamace:

 • V případě nákupu bez IČO - jako fyzická osoba bez podnikatelského oprávnění, formulář ke stažení zde: 

Formulář pro uplatnění reklamace (formát souboru DOCX, velikost 24,4 kB) 

Vyplněný formulář nám zašlete:

Vytištěný formulář zašlete po telefonické dohodě s námi společně s reklamovaným výrobkem na naši adresu uvedenou v následujícím bodě 7.13.3.

7.13.3. Reklamované zboží zašlete na adresu sídla společnosti

GASTRO PRODUCTION s.r.o. - Reklamace
Zemědělská 500, 373 81 Kamenný Újezd

7.13.4. O průběhu reklamace bude zákazník informován e-mailem případně telefonicky minimálně v tomto rozsahu:

 • Převzetí reklamovaného výrobku ve společnosti GASTRO PRODUCTION s.r.o.
 • Zda se jedná o řádnou reklamaci, viz bod 3.5.2. a bod 3.5.4. těchto obchodních podmínek
 • Jaké jsou možnosti a způsoby opravy
 • Předpokládaný termín opravy

7.13.5. Důvody neuznání reklamace, závada byla způsobena: vnějšími podmínkami, mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí, nesprávnou obsluhou, neodbornou instalací výrobku (dle schémat zapojení, nedodržení doporučených komponentů), neodborným zásahem třetí osoby, používání výrobku s rozporem s jeho určením, živelnou událostí nebo nevhodným skladováním.

7.14. Postup reklamace pro podnikatele či státní instituce / organizace

Způsob, jak reklamovat zboží ve lhůtě 12 měsíců pro podnikatele či státní instituce / organizace.

7.14.1. V případě nákupu s IČO - jako fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním vč. státních institucí a organizací, vyplňte následující reklamační formulář.

Odkaz ke stažení reklamačního formuláře zde: 

Formulář pro uplatnění reklamace - podnikatel (formát souboru DOCX, velikost 27,3 kB) 

7.14.2.1. Reklamované zboží nespadající do gastronomického vybavení či zařízení následně zašlete na naši adresu (viz bod 7.13.3) společně s výše vyplněným formulářem v tištěné podobě.

 • Před učiněním reklamace dávkovače si přečtěte nápravná a preventivní opatření,
 • U nerezového stojanu s dávkovačem nebo nerezového držáku s dávkovačem zašlete pouze dávkovač bez nerezové části - pokud dávkovač je předmětem reklamace. Pokud je předmětem reklamace nerezový stojan či držák, pošlete nerezový stojan či držák.

7.14.2.2. U výrobků spadajících do gastronomického vybavení či zařízení pošlete reklamační formulář nejprve v digitální podobě na email podpora@gastro.cz a vyčkejte prosím na kontaktování našeho pracovníka, se kterým bude dohodnut následující postup.

7.14.2.3. Důvody neuznání reklamace, závada byla způsobena: vnějšími podmínkami, mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí, nesprávnou obsluhou, neodbornou instalací výrobku (dle schémat zapojení, nedodržení doporučených komponentů), neodborným zásahem třetí osoby, používání výrobku s rozporem s jeho určením, živelnou událostí nebo nevhodným skladováním.

8. Doručování

8.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

8.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9. UJEDNÁNÍ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Toto ustanovení OP reaguje na evropskou legislativu, a to konkrétně na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a obsahuje základní informace zpracovávání Vašich osobních údajů.

9.1. Kdo je správcem osobních údajů?

6.1.1. Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým Správcem osobních údajů je naše společnost, tj. GASTRO PRODUCTION s.r.o., IČO: 00514161, se sídlem Zemědělská 500, PSČ 373 81 Kamenný Újezd, Česká republika (dále jen „správce“). Správce lze kontaktovat na prostřednictvím on-line formuláře na našich internetových stránkách www.gastro.cz.

9.2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

9.2.1. Správce zpracovává osobní údaje k:

 1. a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. b) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou zejména:

- výběr vhodných obchodních partnerů.

9.3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

9.3.1. Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku. V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v bodě 10 tohoto ustanovení OP.

9.4. Jak byly osobní údaje získány?

9.4.1. Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů a podobně.

9.5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

9.5.1. K zajištění plnění smluvních a zákonných povinností a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 1. a) základní identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo, místo narození;
 2. b) kontaktní údaje – např. telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. c) transakční údaje – např. číslo bankovního účtu,

9.6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

9.6.1. Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a. Právní povinnosti správce vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy, ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo z právních předpisů upravujících pracovněprávní oblast, oblast sociálního zabezpečení a oblast zdravotního pojištění, podle kterých správce zpracovává osobní údaje ve mzdové oblasti.

9.7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

9.7.1. Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, institucím činným v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, exekutorům či orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje můžeme předat smluvnímu zpracovateli, zejména poskytovateli účetních služeb, daňovém poradci či právnímu zástupci.

9.8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

9.8.1. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky.

9.9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

9.9.1. Osobní údaje ze smluvních vztahů budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, například 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

9.9.2. Osobní údaje ze mzdové oblasti budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, což může být například 30 let v případě mzdových listů.

9.9.3. Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou ukládány pouze po nezbytně nutnou dobu, ve které lze uplatnění oprávněných zájmů správce rozumně očekávat, minimálně však po dobu tří let u osobních údajů osob, které poskytly souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud v tomto souhlasu nebude uvedena doba delší.

9.9.4. Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

9.10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

9.10.1. Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit prostřednictvím vyplnění on-line formuláře na našich internetových stránkách www.eshop-gastro.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši adresu Zemědělská 500, PSČ  373 81 Kamenný Újezd.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Právo na výmaz (právo být zapomenut).

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/ .

Právo odvolat souhlas

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím vyplnění on-line formuláře na našich internetových stránkách www.gastro.cz, případně poštou na naši adresu Zemědělská 500, PSČ  373 81 Kamenný Újezd.

9.11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

9.11.1. Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány a nejsou využívány k profilaci ani automatickému rozhodování.

Toto ustanovení OP stanoví základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nás můžete kontaktovat prostřednictvím on-line formuláře na našich internetových stránkách www.eshop-gastro.cz.

10. Vyšší moc

10.1. Žádná strana nenese odpovědnost vůči druhé straně, pokud je v prodlení s plněním kteréhokoliv nebo všech jejich závazků, pokud toto prodlení je způsobeno okolnostmi mimo kontrolu této smluvní strany, čímž se zejména na mysli požár, bouře, povodeň, zemětřesení, výbuch, havárie, válka, teroristický čin, sabotáž, epidemie, karanténní omezení, embarga atp. (dále jen Vyšší moc). Strana, která se případu působení Vyšší moci dovolává je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku případu působení Vyšší moci.

10.2. Pokud případ působení Vyšší moci trvá bez přerušení déle, než 3 (tři) měsíce, je druhá strana oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, a to písemným oznámením

11. Mimosoudní řešení sporů

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2018